19,000تومان ماهانه
XN-064

RAM 64 MB STORAGE 4 GB
BandWidth 100 GB CPU 200MHz
Panel OS

29,000تومان ماهانه
XN-128

RAM 128 MB STORAGE 8 GB
BandWidth 200 GB CPU 400MHz
Panel OS

39,000تومان ماهانه
XN-256

RAM 256 MB STORAGE 12 GB
BandWidth 300 GB CPU 600MHz
Panel OS

49,000تومان ماهانه
XN-384

RAM 384 MB STORAGE 16 GB
BandWidth 400 GB CPU 800MHz

69,000تومان ماهانه
XN-512

RAM 512 MB STORAGE 24 GB
BandWidth 600 GB CPU 1000MHz

89,000تومان ماهانه
XN-768

RAM 768 MB STORAGE 36 GB
BandWidth 800 GB CPU 1600MHz

99,000تومان ماهانه
XN-1GB

RAM 1024 MB STORAGE 52 GB
BandWidth 1000 GB CPU 2400MHz

119,000تومان ماهانه
XN-2GB

RAM 2048 MB STORAGE 80 GB
BandWidth 1200 GB CPU 2400MHz


2024 © پارس وب آنلاین