مشاهده پلان های OpenVZ

19,000تومان ماهانه
VZ-Mini

RAM 64MB STORAGE 5GB
BandWidth 50GB CPU 1 x 1.2GHz
Panel OS

59,000تومان ماهانه
VZ-512

RAM 512MB STORAGE 20GB
BandWidth 600GB CPU 3 x 2.4GHz
Panel OS

79,000تومان ماهانه
VZ-1024

RAM 1024MB STORAGE 30GB
BandWidth 1000GB CPU 4 x 2.4GHz
Panel OS

99,000تومان ماهانه
VZ-2048

RAM 2048MB STORAGE 50GB
BandWidth 1600GB CPU 4 x 2.4GHz
Panel OS

139,000تومان ماهانه
VZ-4096

RAM 4096MB STORAGE 80GB
BandWidth 2000GB CPU 4 x 2.4GHz
Panel OS

179,000تومان ماهانه
VZ-8192

RAM 8192MB STORAGE 160GB
BandWidth 3600GB CPU 8 x 2.4GHz
Panel OS


2024 © پارس وب آنلاین